Home > 資訊及工具 > 工具 > 99乘數表口訣練習

99乘數表口訣練習

2023-08-24
 

二六一十二 2x6=12

1
二六
一十二
2 x 6 =
12

八九七十二 8x9=72

2
八九
七十二
8 x 9 =
72

七二一十四 7x2=14

3
七二
一十四
7 x 2 =
14

九一得九 9x1=9

4
九一得
9 x 1 =
9

六八四十八 6x8=48

5
六八
四十八
6 x 8 =
48

八七五十六 8x7=56

6
八七
五十六
8 x 7 =
56

四六二十四 4x6=24

7
四六
二十四
4 x 6 =
24
乘數表練習

乘數表練習,題目涵蓋「一一如一」到「九九八十一」。練習會隨機抽出9條乘數表問題,學生回答其答案。按「Ans」鍵可顯示正確答案。

乘數表又稱九因歌,「因」是指數字相乘的果。

因家中的小孩正學習乘數,所以我寫了此練習,實測效果良好。家長可陪同小孩一起做練習,作為親子活動。

九九乘法口訣,九九乘數表乘數表

一一如一 二一如二 三一得三 四一得四 五一得五 六一如六 七一如七 八一如八 九一得九
一二如二 二二如四 三二如六 四二如八 五二得一十 六二一十二 七二一十四 八二一十六 九二一十八
一三如三 二三如六 三三歸九 四三一十二 五三一十五 六三一十八 七三二十一 八三二十四 九三二十七
一四如四 二四如八 三四一十二 四四一十六 五四中二十 六四二十四 七四二十八 八四三十二 九四三十六
一五如五 二五得一十 三五一十五 四五中二十 五五二十五 六五中三十 七五三十五 八五中四十 九五四十五
一六如六 二六一十二 三六一十八 四六二十四 五六中三十 六六三十六 七六四十二 八六四十八 九六五十四
一七如七 二七一十四 三七二十一 四七二十八 五七三十五 六七四十二 七七四十九 八七五十六 九七六十三
一八如八 二八一十六 三八二十四 四八三十二 五八中四十 六八四十八 七八五十六 八八六十四 九八七十二
一九如九 二九一十八 三九二十七 四九三十六 五九四十五 六九五十四 七九六十三 八九七十二 九九八十一
一乘十得一十 二乘十得二十 三乘十得三十 四乘十得四十 五乘十得五十 六乘十得六十 七乘十得七十 八乘十得八十 九乘十得九十

Multiplication table

1 x 1 = 1 2 x 1 = 2 3 x 1 = 3 4 x 1 = 4 5 x 1 = 5 6 x 1 = 6 7 x 1 = 7 8 x 1 = 8 9 x 1 = 9
1 x 2 = 2 2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 5 x 2 = 10 6 x 2 = 12 7 x 2 = 14 8 x 2 = 16 9 x 2 = 18
1 x 3 = 3 2 x 3 = 6 3 x 3 = 9 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15 6 x 3 = 18 7 x 3 = 21 8 x 3 = 24 9 x 3 = 27
1 x 4 = 4 2 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 5 x 4 = 20 6 x 4 = 24 7 x 4 = 28 8 x 4 = 32 9 x 4 = 36
1 x 5 = 5 2 x 5 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 5 x 5 = 25 6 x 5 = 30 7 x 5 = 35 8 x 5 = 40 9 x 5 = 45
1 x 6 = 6 2 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 5 x 6 = 30 6 x 6 = 36 7 x 6 = 42 8 x 6 = 48 9 x 6 = 54
1一七如七 二七一十四 三七二十一 四七二十八 五七三十五 六七四十二 七七四十九 八七五十六 九七六十三
一八如八 二八一十六 三八二十四 四八三十二 五八中四十 六八四十八 七八五十六 八八六十四 九八七十二
一九如九 二九一十八 三九二十七 四九三十六 五九四十五 六九五十四 七九六十三 八九七十二 九九八十一
一乘十得一十 二乘十得二十 三乘十得三十 四乘十得四十 五乘十得五十 六乘十得六十 七乘十得七十 八乘十得八十 九乘十得九十

乘數表練習 乘數表 乘法表 乘數表口訣

讓小朋友簡單又輕鬆地學懂九九乘法口訣。

【練習】Multiplication table 幼童數字 for Toddlers 教室

練習

【乘數表系列】
E-Mail:[email protected]

www.hkcards.com

2010 - 2023

詞語:
管理:
Admin 管理 Google Bing